Staňte se našimi fanoušky na:

Registrace

Ukládejte, vkládejte a komentujte své oblíbené recepty.

podmínkami

OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ UŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA INTERNETOVÉ STRÁNCE WWW.TRADICNIRECEPTY.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) upravující užívání služeb poskytovaných na internetové stránce http://www.tradicnirecepty.cz („portál“) definují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele portálu vznikající v souvislosti s užíváním portálu.

  Provozovatelem portálu je Opportunus s.r.o., se sídlem Praha, U Uranie 1583/23, PSČ 17000, IČO: 24260746, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198479.

  Portál je zaměřen na sdílení obsahu (zejména receptů) mezi uživateli portálu.

 2. PRAVIDLA REGISTRACE

  Pro účely přidání obsahu uživateli a hodnocení obsahu portálu vkládaného jinými uživateli vyžaduje provozovatel registraci uživatele.

  Veškeré údaje získané od uživatelů při registraci budou užity výhradně v souladu s účelem portálu.

  Kontaktní údaje uživatelů poskytnuté při registraci nebudou dále předávány třetím osobám, a to zejména, nikoliv však výlučně, pro rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELE

  Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb portálu se nesmí chovat v rozporu se závaznými právními předpisy České republiky a všeobecnými principy morálky a dobrých mravů. Každý uživatel přebírá odpovědnost za svoje příspěvky a souhlasí s tím, že nebude využívat služby portálu k účelům, které jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s účelem portálu.

  Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že provozovatel může k příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo nepřidat jakýkoli recept, smazat již přidaný recept či smazat nevhodné komentáře nebo příspěvky uživatelů v diskuzi bez předchozího písemného upozornění.

  Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci či zamezit přístup uživateli k portálu nebo jeho uživatelskému účtu, a to i bez udání důvodu. Uživatelem vkládaný obsah (recepty, fotografie, komentáře aj.) může být kdykoli provozovatelem odmítnut nebo smazán, a to i bez udání důvodu.

  Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení obsahu či jiných dat uživatelů způsobenou nesprávnou funkcí či nedostupností služeb na portálu. Provozovatel současně neodpovídá za obsah vložený uživateli na portál.

 4. OSOBNÍ ÚDAJE

  Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel portálu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů vyžadovaných provozovatelem při registraci pro účely řádného provozování portálu, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu.

 5. ÚČAST V DISKUZÍCH

  V případě, že provozovatel umožní uživatelům v rámci portálu vedení a účast v diskuzích, berou uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být zveřejněny na portálu bez časového omezení.

  Příspěvky v diskuzi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu a pověsti právnických osob.

  Příspěvky v diskuzi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

  Přezdívky v diskuzi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

  Uživatelé nesmí rušit diskuzi zasíláním diskuzních příspěvků mimo věcný kontext diskuze či opakovaných diskuzních příspěvků s totožným textem.

  Provozovatel není povinen diskuzi aktivně monitorovat, ale pokud sám zjistí nebo je třetí osobou upozorněn na protiprávní povahu příspěvku nebo příspěvek je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, vyhrazuje si právo vymazat nebo upravit jakýkoli diskuzní příspěvek.

  Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskuzi uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku obchodních podmínek; v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuze i z jiných důvodů.

 6. AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA

  Uživatel bere na vědomí, že pokud obsah publikovaný na portálu má charakter autorského díla, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Uživatel bere rovněž na vědomí, že provozovatel je pořizovatelem databáze, která tvoří nebo může tvořit obsah portálu.

  Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na portálu pouze pro svou vlastní potřebu. Neoprávněné zveřejňování nebo rozšiřování obsahu portálu či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu portálu či jakékoli jeho části, jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu portálu pouze pro osobní účely.

  V případě, že uživatel umístí na portál obsah nebo pokud poskytne provozovateli prostřednictvím portálu obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím uživatel provozovateli neomezenou a bezúplatnou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na portálu a uděluje provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit/změnit ho pro účely jeho publikace. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě.

  Uživatel je povinen poskytnout provozovateli resp. umístit na portál pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout provozovateli práva uvedená v předchozím odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel provozovateli za způsobenou újmu.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Všechna loga a jiná označení uvedená na portálu, tak jako i obsah portálu, jsou ve vlastnictví provozovatele, nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy provozovatele, uživatelů nebo dotčených třetích osob.

  Znění obchodních podmínek může provozovatel portálu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 4. 2017.V Praze dne 18.4.2017