Všeobecné podmínky užívání

upravující užívání služeb poskytovaných na stránce www.tradicnirecepty.cz.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky užívání upravující užívání služeb poskytovaných na internetové stránce, definují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním internetového portálu www.tradicnirecepty.cz.

Internetový portál www.tradicnirecepty.cz (dále jen "portál") je primárně zaměřen na sdílení receptů mezi uživateli portálu.

2. Práva a povinnosti uživatelů a provozovatele

Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb portálu se nesmí chovat v rozporu se závaznými právními předpisy  České republiky a všeobecnou morálkou. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoje příspěvky a souhlasí s tím, že nebude využívat služby portálu k účelům, které jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, nebo s účelem portálu. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí či nedostupností služeb. Uživatel při registraci automaticky souhlasí se zasíláním e-mailu o novinkách na portálu (dále jen "Newsletter") na e-mailovou adresu vyplněnou při registraci na portálu. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci, zamezit přístup uživateli, nebo zabránit zrušení registrace a to i bez udání důvodu. Vložené materiály (recepty, fotografie, komentáře, aj.) mohou být kdykoli provozovatelem odmítnuty nebo smazány a to i bez udání důvodu.

Provozovatel je oprávněn provést kdykoli bez předchozího oznámení jakékoli změny v provozních podmínkách. Uživatelé jsou povinni se s těmito změnami seznamovat. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu po provedení změn v provozních podmínkách, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů. Provozovatel nedopovídá za obsah vložený uživateli na serveru TradičníRecepty.cz

TradičníRecepty.cz negarantují dobu dodání bonusových předmětů. Dodací doba se v závislosti na objemu potávky může protáhnout až na 20 týdnů.

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek.

3. Závěrečná ustanovení

Všechny obchodní jména a loga uvedené na portálu, tak jako i obsah, jsou ve vlastnictví Provozovatele, nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

Tyto podmínky jsou účinné počínaje dnem 1.10.2012

TradicniRecepty.cz

Nákupní seznam


Suroviny můžete přidat do nákupního seznamu po otevření receptu.


Tisknout Vymazat